blank.gif

23-05-2018

uniek begeleidingsconcept

Binnen Surventis wordt gewerkt met een uniek begeleidingsconcept en koppelt dit aan kennis van de farmacie en nieuwe zakelijk correcte waarderingsmethoden. Uitgangspunt hierbij is dat de zelfstandige ondernemer nog steeds de beste prestaties laat zien maar op deelterreinen ondersteund kan worden. Deze ondersteuning wordt voor de zelfstandige georganiseerd en is vooral gericht op de farmaceutische, financiële en operationele aspecten.

Het begeleidingsconcept kent drie pijlers:

1. Acquisitie apotheek

Surventis heeft een ‘state of the art’ waarderingssystematiek ontwikkeld welke op basis van casuïstiek getoetst is op de praktische toepasbaarheid. Deze systematiek maakt onderscheid tussen macro en micro invloeden, waardoor het verschil duidelijk wordt tussen apotheken en apothekers. Wij kunnen ver differentiëren op basis van de verschillende waardedrijvers van de onderneming. De waardedrijvers zijn geïdentificeerd, gekwalificeerd en gekwantificeerd.

Door te redeneren vanuit waardering en niet vanuit financiering wordt de werkelijk waarde van de apotheek geïdentificeerd. Wij kunnen door de samenwerking met een aantal bankiers en het investeringsfonds IFA een op waarde toegesneden financiering aanbieden.

2. Selectie en management development

Hierbij wordt een kandidaat koper na selectie een adequaat management development traject geboden. Binnen dit management development traject speelt de coach een belangrijke rol. De coach is het kritische klankbord, en tracht actief en kritisch de apotheker te begeleiden bij de opstart fase op weg naar het daadwerkelijk zelfstandig ondernemerschap. De coaches zijn gepokt en gemazeld in zowel de farmaceutische als de zakelijke aspecten van het farmaceutisch ondernemerschap. Gedurende financieringsperiode door IFA blijft de coach verbonden aan de jonge zelfstandige. Hierdoor wordt de succeskans voor de jonge zelfstandige en de investeerders in IFA vergroot.

3. Business control

Binnen business control wordt gericht op het realisatie van de uitgangspunten die gebruikt zijn bij de waardering. Hierbij wordt naast de financiële prestaties gekeken naar geoperationaliseerde kritische succesfactoren. De koper/apotheker wordt daarmee snel geïnformeerd en binnen het team van koper/apotheker, coach, accountant en Surventis kan er adequaat worden gereageerd.

1. acquisitie apotheek
waardering (op basis van een zakelijke waarde)
financiering

2. human resources apotheker
werving en selectie apotheker
management development apotheker

3. business control
realisatie (value based management)
financial control